Πολίτες Μπροστά: Για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Παράταξη ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ αλλά διατύπωσε σχόλια-προτάσεις, με κύριο αίτημα:

Να αποδεικνύεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων όλων των φορέων που υποστηρίζουν τον Τουρισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το σχέδιο δράσεων που παρουσίασε η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε πολύ θετικά σημεία, όπως η στόχευση σε θεματικό τουρισμό, σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στις συνεργασίες με τις άλλες περιφέρειες κυρίως της Μακεδονίας, η προσπάθεια για ενίσχυση του ηλεκτρονικού διαφημιστικού προϊόντος, η συνεργασία με τους επεγγελματίες υπηρεσιών τουρισμού στην περιφέρεια, η προσπάθεια για επιλογή δράσεων με ψηλή πιθανότητα επιτυχίας.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου υπήρξε εκτενής, πέρα από τα τοπικά χρονικά όρια του κανονισμού συνεδριάσεων.

Η Παράταξη ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ διατύπωσε σειρά σχολίων και προτάσεων για την ενίσχυση του προγράμματος.

  • Επισημάνθηκε η απουσία σχεδιασμού, και κυρίως μακρόχρονου σχεδιασμού, στη βάση απολογιστικών στοιχείων από τα αποτελέσματα των προηγούμεων ετών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κ. Α. Θάνος, υποσχέθηκε ότι ετοιμάζει τριετή απολογισμό και τριετές σχέδιο που θα συζητηθεί σύντομα σε συνερίαση του Συμβουλίου.
  • Τονίστηκε από την Παράταξη η αναγκαιότητα ηλεκτρονικών αρχείων για τους συμμετέχοντες στις δράσεις, για τα αποτελέσματα των ενεργειών, και για την πορεία υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος, ώστε να δημιουργηθούν αρχεία με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Ζητήθηκε η διαφάνεια των αρχείων αυτών στους πολίτες της Περιφέρειας. Ο Αντιπεριφερειάρχης υποσχέθηκε ότι εργάζονται σε αυτό το πλάνο.
  • Τονίστηκε από την Παράταξη η αναγκαιότητα για την συμπληρωματικότητα των δράσεων όλων των φορέων που υποστηρίζουν τον Τουρισμό στην Περιφέρεια, οι οποίοι είναι, κατά την αντίληψή μας, υπεράριθμοι. Το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να δαπανάται με προσοχή. Στον πολίτη θα πρέπει να μένει η αίσθηση ότι το «κράτος υποστηρίζει τον Τουρισμό», και όχι ότι «το κράτος κάνει Τουρισμό» από έκθεση σε έκθεση. Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι θα το εξετάσουν.
  • Η Παράταξη ζήτησε να αποδεικνύεται η διαρκής προσπάθεια της Περιφέρειας για συμπίεση του κόστους των δράσεων, με χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, και με την συνεργασία με άλλους φορείς (ΕΟΤ, Πρεσβείες, κτλ)  σε μέγιστο βαθμό. Ο Αντιπεριφερειάρχης απάντησε θετικά.

Η Παράταξη ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ τονίζοντας ότι θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος.

Στα ίδια πλαίσια, με τα ίδια σχόλια, κινήθηκε και η συζήτηση για την προβολή των Αγροδιατροφικών Προϊόντων της Περιφέρειας, η οποία σχετίζεται στενά με τις θεματικές τουριστικές δράσεις. Η Παράταξη ζήτησε την πλήρη ενημέρωση για την πορεία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Φ. Παπάς, ανταποκρίθηκε θετικά βεβαιώνοντας ότι θα προχωρούν με διαφάνεια, υοθετώντας προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων φορέων, και ενημερώνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα των Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τέλος, η Παράταξη τόνισε ότι, η δημιουργία Διεύθυνσης Τουρισμού στον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας (ο οποίος εγκρίθηκε και θα εφαρμοστεί) προσδίδει στη Διοίκηση ευελιξία δράσεων, αλλά δημιουργεί και υποχρεώσεις για διαφάνεια και αποτελέσματα, τα οποία θα ελέγχονται από την μεοψηφία και τους πολίτες.